Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 8–10 | Cite as

Vakmanschap cruciaal om ambities in sociaal domein waar te maken: Nabijheid, integraliteit en aansluiting waarmaken

  • Antoniek Vermeulen
citydeal inclusieve stad
  • 26 Downloads

Samenvatting

Onder de vlag van de citydeal Inclusieve Stad 1 werken vijf gemeenten en de ministeries van BZK, VWS en SZW aan het versterken van de ondersteuning aan mensen met complexe problemen. In dit nummer zoomen we vanuit Utrecht in op het belang van professionalisering van sociale wijkteams. Wat maakt een buurtwerker effectief?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Antoniek Vermeulen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations