Skip to main content

De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Voor- en nadelen van veelvoorkomende modellen

Samenvatting

Gemeenten moeten fundamentele keuzes maken bij de inkoop in het sociaal domein. Deze keuzes hangen met elkaar samen en de combinatie ervan leidt tot een model voor opdrachtgeverschap. In dit artikel de voor- en nadelen van de meest voorkomende modellen, vanuit vier perspectieven: van de cliënt, gemeente, grote zorgaanbieder en kleine zorgaanbieder.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Niels Uenk.

Additional information

Niels Uenk is onderzoeker bij de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht, en werkt voor het Public Procurement Research Centre, een gezamenlijk onderzoekscentrum van deze universiteiten op het gebied van inkoop en aanbesteding in de publieke sector. niels.uenk@pprc.eu

Voor zijn lopende promotieonderzoek aan de Universiteit Twente analyseerde Niels Uenk de inkoopdocumenten van 380 gemeenten (90 samenwerkingsverbanden) voor de inkoop van nieuwe Wmo-taken (individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf). Dit onderzoek brengt zowel procedurele als inhoudelijke aspecten van de gemeentelijke inkoopbenadering uitgebreid in kaart. Zie www.pprc.eu voor de gepubliceerde deelresultaten van het promotieonderzoek.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Uenk, N. De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein. soc bestek 78, 14–17 (2016). https://doi.org/10.1007/s41196-016-0006-7

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41196-016-0006-7