Skip to main content

Longembolie

Samenvatting

Een longembolie is een veel voorkomende aandoening en kan een fatale afloop hebben. De symptomen variëren van patiënt tot patiënt. Dit maakt het een uitdaging om een longembolie tijdig te herkennen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1

  Stehouwer CDA, Koopmans RP, Meer J van der. Interne Geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2010. p999

 2. 2

  Doherty S. Pulmonary embolism: an update. Aust Fam Physician 2017: 46: 816-820.

 3. 3

  Anderson FA, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation. 2003;107:I9-16.

  Article  Google Scholar 

 4. 4

  Richtlijn: Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. 2008.

 5. 5

  Hoffmans JJM, Peters FPA, Schneeberger PM, Slabbers GHP. Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2012. p323.

 6. 6

  Richtlijn: Diep veneuze trombose en longembolie (2.0), IKNL, 2010.

 7. 7

  Strijen MJL van, Wolde M ten, Pattynama PMT, Postmus PE,Brüller HR et al. Diagnostiek bij longembolieën: de beste strategieën volgens de resultaten van een grote Nederlandse multicenterstudie. Ned Tijdschr Geneeskd 2005. 149 (11).

 8. 8

  Richtlijn: Trombolyse bij longembolieën. Universitair Medisch Centrum Utrecht. Nijkeuter M. Schutgens REG, Kraaijeveld AO, Westerink J, Cremer OL. 2017.

 9. 9

  Piazza G, Hohlfelder B, Jaff MR, Ouriel K, Engelhardt TC et al. A prospective, single-arm, multicenter trial of ultrasound-facilitated, catheter-directed, low-dose fibrinolysis for acute massive and submassive pulmonary embolism: the SEATTLE II study. JACC Cardiovasc Interv 2015. 8(10); 1382-92.

  PubMed  Google Scholar 

 10. 10

  SFK. Forse groei DOAC-gebruik zet ook dit jaar door. Pharm Weekbl 2017; 152 (18): 9.

 11. 11

  Farmacotherapeutisch kompas. Trombo-embolie, behandeling [internet], Available from: www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/trombo_embolie__behandeling. [Accessed 8th November 2018]

 12. 12

  Raskob GE, Es N van, Verhamme P, Carrier M, Di Nisio M et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous tromboembolism. N Engl J Med 2018; 378(7):615-624.

  CAS  Article  Google Scholar 

 13. 13

  Journal of Experimental & Clinical Cardiology. 2013 Spring; 18(2): 129–138.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Janneke van der Stap.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Stap, J. Longembolie. nurs 25, 35–41 (2019). https://doi.org/10.1007/s41193-019-0011-6

Download citation