Skip to main content

Social media in de arbeidsrelatie

Samenvatting

Steeds vaker worden vacatures ingevuld via het gebruik van social media. Ook het screenen van sollicitanten op internet maakt voor veel werkgevers standaard onderdeel uit van de selectie. Maar mag dit eigenlijk wel? En hoe om te gaan met een werknemer die zich op social media negatief uitlaat over uw organisatie? In dit artikel legt advocaat Mieke Dijkman uit wat er wel en niet mogelijk is.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Mieke Dijkman.

Additional information

MIEKE DIJKMAN IS ADVOCAAT BIJ VALEGIS ADVOCATEN EN RICHT ZICH OP HET ARBEIDSRECHT IN BREDE ZIN. ZE ADVISEERT ONDERNEMINGEN, INSTELLINGEN EN PARTICULIEREN MET BETREKKING TOT DIVERSE ARBEIDSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN (WAARONDER VRAAGSTUKKEN ROND PRIVACY) EN PROCEDEERT OMTRENT GEREZEN GESCHILLEN. MEER INFORMATIE: WWW.VALEGIS.COM OF VIA M.DIJKMAN@VALEGIS.COM

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Dijkman, M. Social media in de arbeidsrelatie. manag kinderopvang 24, 46–47 (2018). https://doi.org/10.1007/s41190-018-0038-y

Download citation