Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Op naar IKK 2.0

  • Marianne Velsink
Article

Samenvatting

De invoering van de IKK-maatregelen dit jaar en volgend jaar drijven sommige kinderopvangorganisaties tot wanhoop. Petities, brieven, officiële klachten en de oprichting van een eigen platform voor ondernemers: er wordt van alles uit de kast gehaald om het tij te keren. Maar wordt IKK werkbaarder als we ons verder versplinteren? ‘We moeten uitkijken dat we geen tweede taxibranche worden.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations