Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 2, pp 45–45 | Cite as

Boink: Leren we het nou nooit?

  • Gjalt Jellesma
Berichten van Boink
  • 10 Downloads

Samenvatting

Het is fascinerend om te zien dat op het moment dat er nieuwe kwaliteitseisen worden gesteld de geschiedenis zich lijkt te herhalen.

Het is fascinerend om te zien dat op het moment dat er nieuwe kwaliteitseisen worden gesteld de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Dat is op zich niet erg, maar het is wel jammer dat de discussie opnieuw zo weinig feitelijk wordt gevoerd. Bij de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 had internet, en met name de sociale media, nog lang niet de prominente positie die het heden ten dagen inneemt. Toch was ook toen de discussie niet erg zorgvuldig en bepaald niet op wetenschappelijke inzichten gebaseerd. Nu doen verdachtmakingen dat er geen ondernemers in het branchebestuur en bij de IKK-onderhandelingen aan tafel zouden hebben gezeten, de discussie geen goed. Het is natuurlijk erg makkelijk wanneer je het niet eens bent met de uitkomst om dit soort fake news rond te strooien maar het helpt de sector niet. Bovendien wordt gemakshalve vergeten dat de meest omstreden maatregel, de verlaging van de bkr bij 0-jarigen van vier naar drie, helemaal niet voortkwam uit de sector maar vanuit de politiek.

Het is verbazingwekkend hoezeer sommigen iedere keer weer vergeten dat deze sector voortdurend onder een vergrootglas ligt. De discussie die destijds werd gevoerd over het welzijn van 0-jarigen in de kinderopvang heeft de aanzet gegeven tot de breed gedeelde wens van de Tweede Kamer om de ratio voor de 0-jarigen te verlagen. Vanaf het eerste moment dat deze eis door de Kamer werd uitgesproken heeft de sector in iedere brief richting de Tweede Kamer en minister duidelijk gemaakt dat deze kwaliteitsverbetering wel ‘betaald’ moest worden. Bovendien hebben we benadrukt dat alleen maar een verlaging van de bkr niet zou werken maar dat de kennis over 0-jarigen ook moest worden vergroot.

Het IKK-akkoord was het antwoord van de sector op het voorstel dat de minister zelf na ongeveer twee jaar had gelanceerd. Dat hebben we goed inhoudelijk gemotiveerd verworpen. Vervolgens heeft de minister de sector een aantal maanden gegeven om met een eigen plan te komen. Wie echt serieus wil beoordelen hoe de sector heeft gehandeld en vooral heeft onderhandeld, moet toch echt even naar het voorstel van de minister kijken en naar het door de sector zelf opgestelde IKK-akkoord.

Zelf heb ik eind november een avond bezocht waar tientallen kleine ondernemers hun zorgen over de Wet IKK konden uitspreken. Opvallend was dat er nog al wat verschillende opvattingen waren over hoe deze wet voor kleine ondernemers zou uitpakken. Voor mij was het nogal verrassend dat een aantal van de conclusies van deze avond later niet meer in de publiciteit terug kwam. Laat ik heel duidelijk zijn: wat BOinK betreft is de Wet IKK de afronding van de kwaliteitseisen zoals die destijds eigenlijk bij de invoering van de wet in 2005 al had moeten plaatsvinden. Het IKK-convenant is wetenschappelijk goed onderbouwd. Wie daar aan twijfelt moet met inhoudelijke bezwaren en met wetenschappelijke argumenten komen. De Wet IKK benadrukt het grote belang van de ontwikkeling van kinderen in de voorschoolse perioden. Betaalbaarheid en zorgvuldige invoering zijn absolute voorwaarden. Waar het gaat om uitleg en inspectie moet het besef dat we met kinderen werken en niet met robotjes, voorop staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Gjalt Jellesma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations