Skip to main content

Speelgoedloze week zet veel in gang: Spelend leren met minimale middelen

Samenvatting

Kindcentrum de Haren in ’s-Hertogenbosch neemt initiatief voor een speelgoedloze week. De reacties van kinderen en ouders zijn positief. Voor spelen is niet zoveel nodig. Met minimaal materiaal maken kinderen bijzondere sprongen in hun ontwikkeling.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Over de Auteurs: Dorien stolwijk en rietje voorn zijn beide zelfstandig adviseur voor het jonge kind. Zij begeleiden namens compas (ressorterend onder sspoh) kindcentra in ‘S-Hertogenbosch in locatieverbeterplannen en verzorgen trainingen gericht op onder meer het jonge kind.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Stolwijk, D., Voorn, R. Speelgoedloze week zet veel in gang: Spelend leren met minimale middelen. manag kinderopvang 23, 26–28 (2017). https://doi.org/10.1007/s41190-017-0096-6

Download citation

  • Received:

  • Accepted:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41190-017-0096-6