Skip to main content

Gesignaleerd

Samenvatting

In het onlangs verschenen Met je billen in het zand laat onderwijspedagoog Elise Peters zien hoe de omgeving het spel van kinderen vormt. Wat betekenen bepaalde keuzes bij de inrichting van de buitenruimte voor het spel en de ontwikkeling van kinderen? Het boek nodigt uit om in de huid van kinderen te kruipen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Gesignaleerd. manag kinderopvang 22, 19 (2016). https://doi.org/10.1007/s41190-016-0029-9

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41190-016-0029-9