De PaddenPoel opent minibos

‘Een eigen boom hebben is vet cool’

Samenvatting

‘Ik heb een eigen boom en dat is vet cool.’ De 8-jarige Anna wijst met trots op het dunne, jonge berkje in Het Gigantische Bos. Natuur BSO De PaddenPoel in Alphen aan den Rijn heeft in samenwerking met IVN Natuureducatie een Tiny Forest aangelegd. Het mes snijdt aan alle kanten. De buurt vergroent, planeet aarde heeft er weer negenhonderd broodnodige bomen bij en kinderen leren alles over bomen en beestjes.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Carla Overduin.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Overduin, C. ‘Een eigen boom hebben is vet cool’. kinderopvang 31, 8–10 (2021). https://doi.org/10.1007/s41189-020-1005-0

Download citation