In dialoog met de pedagoog

Samenvatting

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: ‘Dit is geen crèchekindje’.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Inge van Rijn.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Rijn, I. In dialoog met de pedagoog. kinderopvang 31, 20 (2021). https://doi.org/10.1007/s41189-020-1000-5

Download citation