VVE: een goede basis jij doet de rest

Samenvatting

VVE moet een middel zijn om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, geen doel. Toch slaan we op VVE-groepen soms door met lijstjes, dagprogramma’s, groepsplannen en beoordelingsformulieren. Dat is zonde, vindt Marije Magito van Stichting Jonge Kind Centrum. ‘Je moet VVE zien als basis van waaruit je kunt werken.’

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marianne Velsink.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Velsink, M. VVE: een goede basis jij doet de rest. kinderopvang 29, 28–29 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0041-0

Download citation