Dossier: Creativiteit

Samenvatting

‘Werkjes’, voor de één een veelgebruikte term, voor de ander een woord waar de haren recht van overeind gaan staan. Te vaak bestaan creatieve activiteiten in de kinderopvang nog uit kant-en-klare werkjes. Maar het kan ook anders! In dit dossier vertelt Nicole de Beer hoe je voorkomt dat je steeds bij dezelfde knutselwerkjes uitkomt. En Stefanie van Heusden laat zien wat een prachtige kunstprojecten je kunt maken met bso-kinderen: alles met recyclingmateriaal! Maar eerst nemen we een kijkje bij de speciale kinderopvangvoorstelling van Kleintjekunst. Toneel, maar dan speciaal voor baby’s, dreumesen en peuters. Veel inspiratie toegewenst!

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Carla Overduin.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Overduin, C., Noordzij, F. & De Beer, N. Dossier: Creativiteit. kinderopvang 29, 20–25 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0040-1

Download citation