MAAK KENNIS MET DE 3E PEDAGOOG

Het gebruik van je ruimte

Samenvatting

Let je wel eens op hoe kinderen de ruimte gebruiken? Vaak doen ze dit heel anders dan jij wilt. Hun bouwwerken blijven niet in de bouwhoek, maar verspreiden zich door de hele groep. Ze gooien de puzzelstukjes onder de tafel. Of ze lopen te sjouwen met speelgoed, zonder echt te spelen. Waarom doen ze dat? Twee sprekers op een bijeenkomst van Childcare International vertellen er meer over: Ine van Liempd van bureau AKTA en Federica Taddei uit de Italiaanse stad Pistoia.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Inge van Rijn.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Rijn, I. Het gebruik van je ruimte. kinderopvang 29, 8–10 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0037-9

Download citation