VVE ja of nee?

Samenvatting

De kinderopvang is al jarenlang verdeeld over het nut en de opbrengsten van VVE. Het is nog niet zo lang geleden dat hoogleraar Ruben Fukkink luid en duidelijk zei: VVE werkt niet.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marike Vroom.

Additional information

Marike Vroom hoofdredacteur Kinderopvang

@marikevroom

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Vroom, M. VVE ja of nee?. kinderopvang 29, 3 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0035-y

Download citation