Droom Dome

Samenvatting

Maak van de bso een Droom Dome: een dromenland. Slapen en dromen doe je elke dag, iedereen kan er dus over meepraten. Het is het een onderwerp waar kinderen zich betrokken bij voelen, mits je het leuk en spannend maakt.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Carla Overduin.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Overduin, C. Droom Dome. kinderopvang 29, 34 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0034-z

Download citation