De pm’er van de toekomst

Samenvatting

Met welke nieuwe ontwikkelingen krijgen pedagogisch medewerkers nu en in de (nabije) toekomst te maken? Wat betekenen die voor hun werk? Kinderopvangorganisatie Partou organiseerde een seminar over dit onderwerp.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Femke van den Berg.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van den Berg, F. De pm’er van de toekomst. kinderopvang 29, 12–13 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0031-2

Download citation