Kinderyoga

Samenvatting

Marjolein Smit is auteur van het boek Yoga voor peuters en kleuters. In deze rubriek deelt ze een aantal leuke oefeningen en spelletjes die je zelf met de kinderen kunt doen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marjolein Smit.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Smit, M. Kinderyoga. kinderopvang 29, 26 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0027-y

Download citation