Onverdeelde aandacht voor baby’s… én jezelf!

Samenvatting

Per 1 januari 2019 is er één pedagogisch medewerker op drie nuljarigen. Met als doel dat de pedagogisch medewerker meer tijd en aandacht heeft voor de kinderen. Maar in praktijk zorgt het ook voor veel onrust op de babygroep. Hoe kun je structureel voor meer rust op de babygroep zorgen?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Weija Steffens.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Steffens, W. Onverdeelde aandacht voor baby’s… én jezelf!. kinderopvang 29, 30–31 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0025-0

Download citation