10 Tips voor het voeren van een lastig gesprek met ouders

Samenvatting

Als pm’er moet je weleens een lastig gesprek voeren met ouders. Als je slecht nieuws moet brengen bijvoorbeeld of een gevoelig onderwerp wilt aansnijden. Misschien maak je je zorgen om een kind. Of wensen van ouders kunnen niet worden gehonoreerd. Tien tips voor het voeren van zo’n gesprek.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Susan Schaeffer.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Schaeffer, S. 10 Tips voor het voeren van een lastig gesprek met ouders. kinderopvang 29, 35 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0024-1

Download citation