‘Personeelstekort en werkdruk groot probleem’

Samenvatting

Het nijpende personeelstekort in de kinderopvang zorgt voor een stijgende werkdruk. Een zorgelijke situatie, volgens PPINK. ‘Druk op de pedagogisch medewerkers betekent druk op de kwaliteit’, zegt beleidsmedewerker Lonneke van Dijk. ‘Het is tijd dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, van kinderopvangorganisaties tot opleiders en overheid.’

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Carla Overduin.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Overduin, C. ‘Personeelstekort en werkdruk groot probleem’. kinderopvang 29, 36–37 (2019). https://doi.org/10.1007/s41189-019-0023-2

Download citation