Kinder boeken

Samenvatting

Dit kartonnen boekje is een lust voor het oog. De lachende dieren stralen je tegemoet en geven dit telboekje een extra dimensie. Elke dubbele pagina bestaat uit een getal en een kenmerk van een dier dat past bij het getal.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Iris Kamp.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kamp, I. Kinder boeken. kinderopvang 28, 37 (2018). https://doi.org/10.1007/s41189-018-0313-0

Download citation