Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 8–11 | Cite as

Dagbesteding bij Quatre Mains Zorg: ‘Onze cliënten zetten zich in voor de maatschappij’

  • Femke van den Berg
Article

Samenvatting

De kleinschalige coöperatie Quatre Mains Zorg biedt zowel ambulante woonbegeleiding als dagbesteding aan zelfstandig wonende mensen met een lichte verstandelijke beperking. De oprichters willen niet alleen aansluiten bij de wensen van de individuele cliënt, maar ook een bijdrage leveren aan de samenleving. ‘We werken onder meer samen met de Voedselbank.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations