Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 36–39 | Cite as

Flinke veranderopgave voor 2021

Het nieuwe leven van de zorgkantoren

  • Eric BassantEmail author
Artikel
  • 15 Downloads
De zorgkantoren moeten de komende jaren veranderen in sparringpartners voor cliënten en zorgaan-bieders. En ze moeten onderling samenwerken. Dat is wennen, want de moederconcerns zijn concurrenten van elkaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations