Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 43–43 | Cite as

Boeken

  • Krista Kroon
Boeken
  • 44 Downloads

Samenvatting

Een toezichthouder moet het organisatiebeleid kritisch toetsen. Toeschouwer of toezichthouder geeft concrete handvatten om dat goed te doen.

RECENSIE

Toeschouwer of toezichthouder

10 Vragen van toezichthouders aan bestuurders

Rolf Robbe & Albert verhoeff

Paperback

124 Pagina’s

Mediawerf

Prijs € 24,95

Een toezichthouder moet het organisatiebeleid kritisch toetsen. Toeschouwer of toezichthouder geeft concrete handvatten om dat goed te doen. De auteurs, trainers op het gebied van toezicht, behandelen tien relevante kwesties voor toezichthouders. Zoals: waar gaan we heen, kunnen we het betalen, kan de bestuurder dit behappen? Ze doen dat aan de hand van casussen, compleet met voorbeelddialogen en kritische vragen.

Telkens komen vier belangrijke voorwaarden terug: de juiste informatie verkrijgen, in je rol blijven, een doelgerichte dialoog voeren en daarin voldoende diepgang zoeken. Het gesprek moet niet alleen gaan over oplossingen en argumenten, maar ook over onderliggende waarden: waarom vinden we dit belangrijk? Het boek begint met vragen die toezichthouders zichzelf moeten stellen om hun eigen geschiktheid te bepalen. Hebben ze genoeg bagage en tijd, passen ze in de raad? Ook hier wegen overtuigingen zwaar: stroken je waarden niet met die van de organisatie, dan kun je er beter weg blijven. De rol van raden van toezicht is niet om de organisatie te veranderen, maar de lijnen te toetsen die het bestuur uitzet. De auteurs benadrukken dat elk lid aanspreekbaar is op alle besluiten van de raad, niet alleen op de eigen expertise. Steeds moet ieder lid beoordelen: sta ik achter deze beslissing? Het boek is zeer praktisch. Het laat zien hoe een raad van toezicht relevante gegevens kan vergaren, onder meer door een informatieplan te maken en concrete vragen te stellen. Het bevat vragen aan bestuurders, zoals: waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Hoe draagt dit plan bij aan de doelstellingen? Welke alternatieven zijn onderzocht? En er staan regels in voor een zinvolle dialoog, waarbij de casussen illustreren hoe zo’n gesprek kan verlopen. Kortom, een nuttig boek.

PAS VERSCHENEN

Veiligheid in de ggz

Alette Kleinsman & Nico Kaptein; Diagnosis Uitgevers

Prijs € 22

Leren van incidenten, met als uitgangspunt herstel van schade: wat hebben de slachtoffers nodig?

Atlas van het Toezicht

Bas Baanders, Ton van Zonneveld; NVTZ

Prijs € 35

Uitgebreid overzicht van relevante kwesties voor toezichthouders in de zorg, royaal geïllustreerd.

BLADEREN MET

Frank Kodden

Welk boek biedt zorgbestuurders houvast? Uit welk boek putten zij inspiratie voor hun dagelijkse werk? En welk boek bevelen zij de lezers van harte aan?

‘In sterfelijk zijn beschrijft de amerikaanse chirurg Atul Gawande heel mooi, via verhalen van individuen, het proces van sterven. Als je ziek wordt krijg je te maken met artsen en wordt je leven door professionals gemanaged. Behandelingen zijn erop gericht je onafhankelijk te houden. Maar bij ouder worden hoort in meer of mindere mate afhankelijk zijn, van de mensen om je heen en de gemeenschap. Waar laten we de maakbaarheid los en gaan we terug naar sterfelijk zijn? Gawande laat zien dat artsen zijn getraind om levensverlengend te handelen, niet om te accepteren dat het leven eindig is en daarover te praten met de patiënt. Ik werk in een omgeving met veel ouderen en chronisch zieken. In de loop van de tijd zijn we misschien te veel gericht geraakt op zorg in plaats van zinvolle dagbesteding. Oude en Nieuwe Land heeft een prachtige visie over betrokken zorg. We willen dicht naast mensen staan en niet méér doen dan nodig is; soms moet je alleen maar even bij iemand gaan zitten. Het boek laat me weer stilstaan bij de vraag: doen we dit inderdaad? En hoe vaardig zijn wij in gesprekken over levensvragen, over wat iemand nodig heeft om goed te kunnen sterven?

Frank Kodden is de bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

We zijn volop bezig met “vensters van kwaliteit”: diverse manieren om naar mensen en situaties te kijken. We leiden medewerkers op voor moreel beraad over de vraag wat ons handelen toevoegt. Ik denk dat dit kan helpen tot een andere kwaliteit te komen, waarin het ook gaat om het bieden van een veilige plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Met steun van het VWS-programma Waardigheid en Trots richten we ook een begeleidingsteam in met experts in mensgericht kijken. En onze geestelijk verzorger krijgt een andere rol. Traditioneel praat ze een-op-een met mensen, maar eigenlijk is daarvoor te weinig formatie. Ze gaat teams helpen bij het omgaan met de levensvragen die spelen op hun afdeling.

Het boek raakt me ook persoonlijk, omdat mijn vader afscheid aan het nemen is van het leven. Ik probeer hem soms op te beuren: “Misschien heeft de dokter nog een nieuw perspectief.” Ik hang óók aan de illusie van onsterfelijkheid.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Krista Kroon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations