Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 43–43 | Cite as

Boeken

  • Krista Kroon
Boeken

Samenvatting

Een toezichthouder moet het organisatiebeleid kritisch toetsen. Toeschouwer of toezichthouder geeft concrete handvatten om dat goed te doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Krista Kroon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations