Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 35–35 | Cite as

De VN-verklaring is een inspiratiebron

  • Berber Bast
Wijze raad: Inclusie
  • 146 Downloads

Samenvatting

Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

Het vn-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een leidend principe voor de raad van toezicht van Prisma, vertelt Jacqueline Kuppens. ‘Wij zitten in de rvt om te bevorderen dat Prisma haar maatschappelijke taak goed uitvoert. De VN-verklaring helpt ons om steeds terug te keren naar de bedoeling’. Kuppens neemt het recht op privacy als voorbeeld. ‘Dat recht koesteren gaat in de setting van woonzorg voor mensen met een beperking niet vanzelf. Prisma heeft de nachtzorg vernieuwd. De bedoeling is goede zorg met respect voor de privacy. De uiting daarvan is een andere werkwijze in de nachtzorg. Techniek ondersteunt daarbij’.

‘Terug naar de bedoeling moet je met zijn allen doen’

Privacy is een van de drie thema’s van het project ‘Meer dan recht alleen’ waarmee Prisma invulling heeft gegeven aan de VN-verklaring sinds ze het verdrag op 10 december 2015 ondertekende. De andere twee thema’s zijn toegankelijkheid en gelijkwaardigheid. Het is niet zo dat de thema’s vaste agendapunten zijn op vergaderingen van de rvt. Kuppens: ‘Je neemt de thema’s mee in je reactie op voorstellen. Er staat bijvoorbeeld een vastgoednota op de agenda. Wij vragen dan: “Hoe staat het met de toegankelijkheid van de gebouwen en van de ruimte eromheen?”. De VN-verklaring is een inspiratiebron om bij elke beslissing invulling te geven aan het cliëntbelang.’ Het project ‘Meer dan recht alleen’ is begeleid door het bijzonder lectoraat ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ van Zuyd Hogeschool in Heerlen. Aan het begin is in kaart gebracht in hoeverre Prisma volgens de regels van het VN-verdrag zorg en begeleiding verleent. Daaruit zijn adviezen voortgekomen hoe het beter kan en na anderhalf jaar is de verbetering bekeken. Een van de instrumenten die zijn gebruikt is de inclusiemeter van Hans Kröber. Inclusie is een belangrijke graadmeter, vertelt bestuursvoorzitter Jac de Bruijn. ‘We hadden niet al te hoge verwachtingen van de uitkomsten en die werden bevestigd. Onze uitkomsten lagen rond het gemiddelde van de stuk of dertig organisaties die de inclusiemeter eerder hebben gedaan.’ Hoe goed het bewustzijn en de intenties ook zijn, de praktijk is weerbarstig, zegt De Bruijn. ‘Onze cliënten hebben begeleiding nodig als ze naar buiten gaan. Om dat te realiseren, is in de alledaagse werkelijkheid pittig. Het is een van de eerste dingen die erbij inschieten. Door de inclusiemeter zijn de rechten van de mens, wat dat betekent in de praktijk én wat ervan terechtkomt weer bij iedereen op het netvlies komen te staan. De begeleiders zien scherper: “willen we recht doen aan mensen met een beperking, dan gaat hier om”.’

Kuppens: ‘Als je je laat leiden door de VN-rechten moet niet alleen het team de keuze maken ‘elke dag met de bewoners naar buiten kunnen, is belangrijker dan dossiers aanvullen’, iedereen op alle niveaus van de organisatie moet erachter staan. “Terug naar de bedoeling” moet je met zijn allen doen. Ook met de verzekeraars en andere financiers, de inspectie, enzovoort. Want we hebben ook te maken met opdrachten vanuit regelgeving en gezonde bedrijfsvoering. Die wijzen vanuit de rechten van de mensen bezien soms de andere kant op. Prisma hecht aan die rechten zoveel belang, dat ze haar eigen koers uitzet. Je moet ergens voor staan. Als dat op de rand is van wat volgens de regelgeving hoort, dan moet dat maar.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Berber Bast
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations