Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 15–15 | Cite as

Terecht

  • Bohn Stafleu van Loghum
Juridische adviezen en opinie
  • 86 Downloads

Samenvatting

De formele implementatie van het samenwerkingsmodel heeft geresulteerd in complexe organisatiestructuren die een risico voor de bestuurbaarheid kunnen vormen.’ Zo citeert de minister medio 2016 een van de uitkomsten van het TIAS-onderzoek naar de gevolgen van integrale bekostiging voor de governance van ziekenhuizen. Op onderdelen van deze besturingsproblematiek is de afgelopen periode belangrijke vooruitgang geboekt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations