Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 28–29 | Cite as

De regels

  • José van der Waerden
De regels

Samenvatting

Vanaf 1 april moet iedereen van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dat geldt ook voor mensen die alleen dagbesteding en behandeling krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • José van der Waerden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations