Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 12–13 | Cite as

De nieuwe avg en het sociaal domein

  • Carolien Stam
Vier deskundigen over…
  • 139 Downloads

Samenvatting

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei in werking en versterkt de privacy van burgers, dus ook cliënten in het sociaal domein. Hoe zit dat nu met het delen van informatie tussen professionals?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Carolien Stam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations