Het gevoel dat je niet meer meetelt

Samenvatting

Werkloze mensen lijden niet alleen financieel, maar ook mentaal onder hun situatie. ‘Onze arbeidsmoraal is meedogenloos en schaadt het zelfrespect van werklozen met grote afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt onderzoeker Judith Elshout.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Annemiek Onstenk.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Onstenk, A. Het gevoel dat je niet meer meetelt. Zorg Welz 22, 24–25 (2016). https://doi.org/10.1007/s41185-016-0161-1

Download citation