Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 22, Issue 10, pp 24–25 | Cite as

Het gevoel dat je niet meer meetelt

  • Annemiek Onstenk
Arbeidsparticipatie
  • 41 Downloads

Samenvatting

Werkloze mensen lijden niet alleen financieel, maar ook mentaal onder hun situatie. ‘Onze arbeidsmoraal is meedogenloos en schaadt het zelfrespect van werklozen met grote afstand tot de arbeidsmarkt’, zegt onderzoeker Judith Elshout.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Annemiek Onstenk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations