Contact Yoshio Inoue

From: A review on Yoshinori Shiozawa, Masashi Morioka, and Kazuhisa Taniguchi, Microfoundations of Evolutionary Economics, Springer, 2019

Contact corresponding author