Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 16–17 | Cite as

Zeven voorwaarden voor succesvol innoveren in de langdurige zorg

  • Bas Peeters
  • Felix van Urk
Achtergrond
  • 2 Downloads

Samenvatting

De kwaliteit van zorg staat onder druk en zal de komende jaren steeds verder onder druk komen te staan, mede doordat de verhouding tussen het aantal zorgvragers en de omvang van de beroepsbevolking verschuift door vergrijzing. Het gevolg is een groeiend tekort aan voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel en een hogere werkdruk. Meer en slimmer gebruikmaken van technologische innovaties in het zorgproces kan uitkomst bieden. Maar dan moeten zorginstellingen wel de juiste voorwaarden creëren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bas Peeters
    • 1
  • Felix van Urk
    • 1
  1. 1.Senior adviseur zorg & welzijn, Urk senior adviseur implementatie en impact van interventiesBerenschotUtrechtNederland

Personalised recommendations