Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 23–23 | Cite as

Laat uw ja ja zijn

  • Gert Kwakernaak
Hoofdpunt

Samenvatting

‘Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden’. Bekende woorden, voor wie degelijk protestants is opgevoed.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Gert Kwakernaak
    • 1
  1. 1.manager Financiën en Informatievoorziening Gemiva-SVG Groep

Personalised recommendations