Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 22–22 | Cite as

In de woorden van dean kashiwagi

  • Maarten Erasmus
Tips & Tops
  • 32 Downloads

Samenvatting

Dean Kashiwagi is de bedenker van best value procurement. Zijn inkoopmethode gaat uit van enkele eenvoudige, maar krachtige principes, die het u mogelijk maken leveranciers te vergelijken zonder zelf de expert te zijn.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Maarten Erasmus
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations