Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

Moed

  • Ellen Kalkhoven
Column

Samenvatting

In dit nummer van Fizier staat ethiek centraal. Een term die is afgeleid van het Griekse woord ethos, dat levenshouding betekent. Ethiek gaat over morele vragen. Hoe we ons wel en niet moeten gedragen. En wat de beweegredenen zijn van ons handelen. Oftewel onze normen en waarden. Hoe je deze invult of interpreteert is voor iedereen anders. En hoe ga je dan als organisatie om met ethische vragen in zowel zorg- als bedrijfsprocessen. Het feit dat bedrijfseconomische belangen steeds dominanter worden in de organisatie van de zorg, maakt dat ik me afvraag hoe je als leidinggevende omgaat met ethiek in jouw organisatie.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations