Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: een sociaal-demografisch profiel

Samenvatting

In Nederland en België neemt het aantal ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst snel toe. Deze ouderen genereren een nieuwe zorgvraag, niet alleen door hun specifieke culturele gebruiken, maar ook omdat zij over andere kenmerken beschikken dan ouderen zonder migratieachtergrond. In dit artikel wordt een sociaal-demografisch profiel van deze twee oudere migrantengroepen geschetst, waarbij de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België extra worden belicht.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Figuur 1.
Figuur 2a.

Bron: CBS; Kartografie Peter Ekamper, NIDI.

Figuur 2b.

Bron: CBS; Kartografie: Peter Ekamper, NIDI

Figuur 3a.

Bron: Besltat; Kartografie: Peter Ekamper, NIDI

Figuur 3b.

Bron: Belstat; Kartografie: Peter Ekamper, NIDI

Figuur 4a.
Figuur 4b.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Tineke Fokkema.

Additional information

Over de auteurs

Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW), Rijksuniversiteit Groningen. Nina Conkova, Leyden Academy on Vitality and Ageing.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Fokkema, T., Conkova, N. Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: een sociaal-demografisch profiel. Geron 20, 15–19 (2018). https://doi.org/10.1007/s40718-018-0030-4

Download citation