Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 2, pp 15–19 | Cite as

Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland en België: een sociaal-demografisch profiel

  • Tineke Fokkema
  • Nina Conkova
Thema zorg en ondersteuning aan arbeidsmigranten
  • 65 Downloads

Samenvatting

In Nederland en België neemt het aantal ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst snel toe. Deze ouderen genereren een nieuwe zorgvraag, niet alleen door hun specifieke culturele gebruiken, maar ook omdat zij over andere kenmerken beschikken dan ouderen zonder migratieachtergrond. In dit artikel wordt een sociaal-demografisch profiel van deze twee oudere migrantengroepen geschetst, waarbij de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België extra worden belicht.

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke Fokkema
    • 1
  • Nina Conkova
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations