Skip to main content

Samen oud in goede en in kwade dagen: Oudere mantelzorgers van een hulpbehoevende partner

Samenvatting

Ruim 33.000 oudere mantelzorgers in Vlaanderen zorgen thuis voor een ernstig hulpbehoevende partner. In een meerderheid van de gevallen is er niemand anders uit de directe omgeving betrokken bij de zorg. Wanneer de gepaste ondersteuning ontbreekt, liggen overbelasting en gezondheidsproblemen op de loer. Niet zelden worden deze mantelzorgers gekarakteriseerd als de ‘hidden patient’. Wie zijn ze, hoe beleven ze de zorg voor hun hulpbehoevende partner en krijgen ze de nodige ondersteuning? In welke mate verschillen ze van andere mantelzorgers?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  • Bronselaer, J., Vandezande, V., Vanden Boer, L. & Demeyer, B. (2016). Sporen naar duurzame mantelzorg. Hoe perspectief bieden aan mantelzorgers? Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  • Dedry, A. (2016). Zorg zonder naam. Mantelzorgwijzer. Tielt: Lannoo.

  • Vandeurzen, J. (2016). Nabije zorg in een warm Vlaanderen. Vlaams mantelzorgplan 2016-2020. Geraadpleegd op 7 september 2017 http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Vlaams%2oMantelzorgplan_0.pdf

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Over de auteurs

De auteurs zijn als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Boer, L.V., Bronselaer, J., Vandezande, V. et al. Samen oud in goede en in kwade dagen: Oudere mantelzorgers van een hulpbehoevende partner. Geron 20, 44–47 (2018). https://doi.org/10.1007/s40718-018-0014-4

Download citation

  • Received:

  • Accepted:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s40718-018-0014-4