Skip to main content
Log in

D-SCOPE: naar een positieve kijk op preventie bij kwetsbare ouderen

 • Participatie & ontwikkeling
 • Published:
Geron

Samenvatting

Dit artikel focust op kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. Onderzoek binnen de gerontologie heeft aangetoond dat vele ouderen de wens uitdrukken om oud te worden in de vertrouwde leefsituatie, internationaal omschreven met de term ‘ageing in place’. Willen we ‘ageing in place’ op een kwaliteitsvolle manier mogelijk maken, dan is een vroegtijdige detectie van zorgbehoeften en zorgtekorten bij ouderen in kwetsbare situaties noodzakelijk. Om hieraan tegemoet te komen, werden in het kader van het D-SCOPE project 121 ouderen bevraagd naar hun ervaring van kwetsbaarheid.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 • De Witte, Nico, Gobbens, Robbert, De Donder, Liesbeth, Dury, Sarah, Buffel, Tine, Schols, Jos, & Verté, Dominique (2013). The comprehensive frailty assessment instrument: Development, validity and reliability. Geriatric Nursing, 34(4), 274–281.

 • Fried, L.P., Tangen, C.M., Walston, J., Newman, A.B., Hirsch, C. & Gottdiener, J. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 56(3), M146–156.

  Article  Google Scholar 

 • Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 53(4), 695–699.

  Article  Google Scholar 

 • Van Campen, Cretien (red.) (2011). Kwetsbare ouderen. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Over de auteurs

An-Sofie Smetcoren en Sarah Dury zijn respectievelijk valorisatiecoördinator en onderzoekscoördinator bij het D-SCOPE project. Liesbeth De Donder en Eva Dierckx zijn de projectpromotoren.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Smetcoren, AS., Dury, S., den Donder, L. et al. D-SCOPE: naar een positieve kijk op preventie bij kwetsbare ouderen. Geron 19, 35–38 (2017). https://doi.org/10.1007/s40718-017-0010-0

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s40718-017-0010-0

Navigation