Skip to main content

Vergrijzing sterker in kleine gemeenten

Samenvatting

In absolute aantallen wonen de meeste ouderen in de grotere steden, en dan vooral in de Randstad. Relatief gezien is het aandeel ouderen echter het grootst in de kleinere gemeenten en de minst verstedelijkte gebieden.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Hanna Van Solinge.

Additional information

Hanna van Solinge, NIDI

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Van Solinge, H. Vergrijzing sterker in kleine gemeenten. Geron 19, 26 (2017). https://doi.org/10.1007/s40718-017-0007-8

Download citation