Ouderen op het platteland

Samenvatting

Gepensioneerd en dan op het platteland blijven wonen in je eigen huis en dorp, ageing in place zogezegd. Er is immers ruimte, rust en een geschikte woning? En mensen op het platteland helpen elkaar toch als dat nodig is? Tot zover de beeldvorming.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Max de Coole.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

de Coole, M., Verlaan, T. Ouderen op het platteland. Geron 19, 3 (2017). https://doi.org/10.1007/s40718-017-0001-1

Download citation