Skip to main content

Inwonende zorgmigranten, een nieuwe trend?

Samenvatting

In landen als Italië, Duitsland en Spanje is het al een wijdverspreid fenomeen: zorgmigranten, vaak uit Midden- en Oost-Europa, die bij hulpbehoevende ouderen inwonen. In Nederland groeit nu ook de aandacht voor zorgmigranten. Dat heeft alles te maken met de hervormingen in de zorg: mensen wonen langer thuis en worden bovendien aangesproken op hun zelforganiserende vermogen. Wat is er bekend over zorgmigranten in Nederland? En welke dilemma’s spelen er?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  • Da Roit, B. en M. van Bochove (2014a). Live-in migrant workers in the Netherlands: an exploration of the field. Rapport geschreven voor het Expertisecentrum Mantelzorg.

  • Da Roit, B. en M. van Bochove (2014b). Migrant workers in long-term care in the Netherlands from a comparative perspective: a literature review. Rapport geschreven voor het Expertisecentrum Mantelzorg.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Over de auteurs

Jan Willem van de Maat is onderzoeker voor de afdeling Sociale Zorg van Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

Marianne van Bochove is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Barbara Da Roit is universitair docent aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Van de Maat, J., Van Bochove, M. & Da roit, B. Inwonende zorgmigranten, een nieuwe trend?. Geron 16, 49–51 (2014). https://doi.org/10.1007/s40718-014-0107-7

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s40718-014-0107-7