Skip to main content

Nieuwe tijden, nieuwe prioriteiten?

Samenvatting

In het debat over de ouder wordende samenleving is de afgelopen twee decennia steeds meer nadruk komen te liggen op wat ouderen zelf belangrijk vinden in hun leven. Bovendien zijn de normen en waarden in de samenleving veranderd, waarbij een verschuiving is opgetreden van een welvaartsstaat-voor-allen naar zelfvoorzienendheid van individuele burgers.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.
Figuur 2.

Literatuur

  1. Deeg, D.J.H. & Braam, A.W. (1997). De betekenis van kwaliteit van leven voor ouderen zelf: een kwantitatieve benadering. Medische Antropologie, 9, 136-149.

    Google Scholar 

  2. Galenkamp, H., Braam, A.W., Huisman, M. & Deeg, D.J.H. (2013). Seventeen-year time trend in poor self-rated health in older adults: changing contributions of chronic diseases and disability. European Journal of Public Health, 23(3), 511-517

    PubMed  Article  Google Scholar 

  3. Gaymu, J., Ekamper, P., and Beets, G. (2008). Future trends in health and marital status: effects on the structure of living arrangements of older Europeans in 2030. European Journal of Ageing, 5, 5-17.

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dorly J.H. Deeg.

Additional information

Over de auteur

Dorly J.H. Deeg is hoogleraar Epidemiologie van de veroudering, VU Medisch Centrum, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, EMGO+ Instituut voor Gezondheids- en Zorgonderzoek, Amsterdam.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Deeg, D. Nieuwe tijden, nieuwe prioriteiten?. Geron 16, 11–14 (2014). https://doi.org/10.1007/s40718-014-0057-0

Download citation