Skip to main content

De limieten van de markt

Samenvatting

De vrijemarkteconomie is zichzelf aan het vernietigen, stelt Paul de Grauwe. Maar de overheid kan niet zonder markt. Pleidooi voor een mix van beide.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Hans van der Klis bespreekt thematisch gekozen boeken

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Klis, H. De limieten van de markt. LUCIDE 4, 52–53 (2015). https://doi.org/10.1007/s40408-015-0017-3

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s40408-015-0017-3