Skip to main content

Online zelfhulp, ook voor mensen met emotieregulatiestoornissen

Samenvatting

E-health maakt een stormachtige ontwikkeling door en is populair in Nederland, vooral bij politici en zorgverzekeraars. Bij behandelaars lijkt er sprake van enige huiver, zeker als het gaat om patiënten met ernstige stoornissen. Er zijn echter geen redenen hen deze moderne ontwikkelingen op voorhand te onthouden. Dat zou neigen naar stigmatisering en dat is juist waar deze groep vaak last van heeft. Deze bijdrage gaat over het eerste volledige online zelfhulpprogramma voor mensen met emotieregulatiestoornissen. Als zij ook nog last hebben van impulsiviteit, een slecht zelfbeeld en veel conflicten met anderen, worden zij vaak als persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis geclassificeerd.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Noten

 1. Hermens MLM ea (2011) Barriers to implementing the clinical guideline on borderline personality disorder in the Netherlands. Psychiatric services 62: 1381-1383

  PubMed  Article  Google Scholar 

 2. Steendam M ea (2013) Meedoen; Aanbevelingen voor de behandeling en begeleiding van mensen met EPA-PS. Utrecht: Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen

  Google Scholar 

 3. Bateman A & Fonagy P (2004) Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization based treatment. Oxford: University Press

  Google Scholar 

 4. Dawson D & MacMillan HL (1993) Relationship management of the borderline patient: from understanding to treatment. New York: Brunner/ Mazel

  Google Scholar 

 5. Spaans J & Meekeren E van (2008) Borderline hulpboek. Wat je zelf kunt doen aan verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten. 10e herziene versie. Amsterdam: Uitgeverij Boom

  Google Scholar 

 6. Kraaijeveld JF (2011) Internet: psycho-educatie en e-health. In Ingenhoven T ea (red) Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: De Tijdstroom

  Google Scholar 

 7. Kraaijeveld JF (2013) Veranderde context: sociale media en e-health. In Baars J & Meekeren E van (red) Een psychische stoornis heb je niet alleen; Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen. Amsterdam: Uitgeverij Boom (citaat op p. 132)

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Erwin van Meekeren.

Additional information

In deze rubriek vindt u bijdragen over hulpverlening en ondersteuning daarvan via de computer. Drs. E. van Meekeren is psychiater bij Meek-it en bij Scelta Den Haag (evm@claproth.com).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Meekeren, E. Online zelfhulp, ook voor mensen met emotieregulatiestoornissen. PSYCHOPRAKTIJK 6, 35–37 (2014). https://doi.org/10.1007/s13170-014-0075-6

Download citation