Skip to main content

Depressie aanpakken door het specifieker maken van persoonlijke herinneringen

Samenvatting

Depressieve patiënten halen persoonlijke herinneringen vaker dan niet-depressieve controles op in een overalgemene vorm. Dit ‘overalgemeen geheugen’ blijkt niet zomaar een bijverschijnsel van de depressie; het gaat om een klinisch betekenisvol kwetsbaarheidsmechanisme onderliggend aan de depressie. In dit stuk geven we een korte samenvatting van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen. Vervolgens belichten we een innovatieve geheugentraining bij depressie die als doel heeft dit kwetsbaarheidsmechanisme te remediëren. Zowel het opzet van deze Memory Specificity Training (MeST)1 als voorlopige resultaten inzake de effecten ervan worden besproken.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Noten

 1. Raes F ea (2009) Reducing cognitive vulnerability to depression: A preliminary evaluation of Memory Specificity Training (MEST) in inpatients with depressive complaints. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry 40: 24–38

  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. Williams JMG & Broadbent K (1986) Autobiographical memory in suicide attempters. Journal of abnormal psychology 95: 144–149

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 3. Williams JMG ea (2007) Autobiographical memory specificity and emotional disorder. Psychological bulletin 133: 122–148

  Article  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 4. Sumner JA (2010) Overgeneral autobiographical memory as a predictor of the course of depression: A meta-analysis. Behaviour research and therapy 48: 614–625

  Article  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

 5. Raes F ea (ingediend) Negative overgeneralization to the self and overgeneral autobiographical memory: Independent predictors of a worse course of depression. Manuscript ingediend ter publicatie.

 6. Zie bijvoorbeeld: Spinhoven P ea (2006) Autobiographical memories in the euthymic phase of recurrent depression. Journal of abnormal psychology 115: 590–600

  Article  Google Scholar 

 7. Zie bijvoorbeeld: Williams JMG ea (2005) Problem solving deteriorates following mood challenge in formerly depressed patients with a history of suicidal ideation. Journal of abnormal psychology 114: 421–431

  Article  Google Scholar 

 8. Dalgleish T ea (2007) Reduced specificity of autobiographical memory and depression: The role of executive processes. Journal of experimental psychology: general 13: 23–42

  Article  Google Scholar 

 9. Watkins E & Teasdale JD (2001) Rumination and overgeneral memory in depression: Effects of self-focus and analytic thinking. Journal of abnormal psychology 110: 353–357

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 10. Raes F ea (2003) Autobiographical memory specificity and affect regulation: An experimental approach. Emotion 3: 201–206

  Article  PubMed  Google Scholar 

 11. Raes F ea (2006) De samenhang tussen depressie, trauma en verminderde specificiteit van het autobiografisch geheugen. Directieve therapie 26: 21–42

  Article  Google Scholar 

 12. Zie bijvoorbeeld: Williams JMG ea (2006) Retrieval of autobiographical memories: The mechanisms and consequences of truncated search. Cognition & emotion 20: 351–382

  Article  Google Scholar 

 13. Zie bijvoorbeeld: Williams JMG ea (1996) Specificity of autobiographical memory and imageability of the future. Memory and cognition 24: 116–125

  Article  Google Scholar 

 14. Raes F ea (in voorbereiding) A non-randomized controlled trial investigating Memory Specificity training (MeST) in depressed inpatients. Manuscript in voorbereiding

 15. Neshat-Doost HT ea (2013) Enhancing autobiographical memory specificity through cognitive training: An intervention for depression translated from basic science. Clinical psychological science 1: 84–92

  Article  Google Scholar 

 16. Schacter DL (2013) Memory: From the laboratory to everyday life. Dialogues in clinical neuroscience 15: 393–395

  PubMed Central  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Filip Raes.

Additional information

F. Raes is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en universitair hoofddocent, verbonden aan PraxisP en Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven, België (filip.raes@ppw.kuleuven.be); A. Seldenrijk is GZ-psycholoog in opleiding en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan GGZ inGeest en VUmc afdeling psychiatrie; P. van Oppen is GZ-psycholoog en universitair hoofddocent verbonden aan VUmc afdeling psychiatrie. Zij is als cognitief-gedragstherapeut verbonden aan de polikliniek depressie van GGZ inGeest.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Raes, F., Seldenrijk, A. & van Oppen, P. Depressie aanpakken door het specifieker maken van persoonlijke herinneringen. PSYCHOPRAKTIJK 6, 14–17 (2014). https://doi.org/10.1007/s13170-014-0021-7

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s13170-014-0021-7