Kussen helpt voor beter contact bij dementie

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Samenvatting

Onderzoekers en designers van de Technische Universiteit Eindhoven werken samen met medewerkers en cliënten van Pleyade aan warme technologie. Zoals een geluidenkussen om beter contact te krijgen. Skipr woonde een verbetersessie bij.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Tea Keijl.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Keijl, T. Kussen helpt voor beter contact bij dementie. Skipr 12, 30–33 (2019). https://doi.org/10.1007/s12654-019-0090-7

Download citation