Skipr

, Volume 10, Issue 11, pp 3–3 | Cite as

‘Gewoon doen’

  • Simon Broersma
Voorwoord
  • 66 Downloads

Samenvatting

De wereld verandert en de zorg verandert mee’ is één van de grootste en meestgehoorde clichés die ik in de ruim vijf jaar dat ik als zorgjournalist actief ben te pas en te onpas hoor. Maar het is wel waar.

‘De wereld verandert en de zorg verandert mee’ is één van de grootste en meestgehoorde clichés die ik in de ruim vijf jaar dat ik als zorgjournalist actief ben te pas en te onpas hoor. Maar het is wel waar. De zorg is veranderd, verandert terwijl dit magazine bij u op de mat valt en zal de komende jaren blijven veranderen. En dat is ook nodig, want we gaan van crisis (de economische) naar crisis (die van de arbeidsmarkt) naar crisis (die op de woningmarkt voor senioren). Verandering is nodig om een crisis het hoofd te bieden.

Verandering is voor betrokkenen meestal niet leuk. Niet voor niets is verandering vaak de vader van de weerstand. Maar verandering biedt ook openingen voor nieuwe kansen. Het is alleen wel zaak om de onvolkomenheden in de verandering te identificeren en die om te draaien in kansen. Een goed voorbeeld hiervan is hoe de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal het in zijn ogen “falend beleid”, waarbij ouderen met een zorgvraag als gevolg van het scheiden van wonen en zorg sneller in de verpleeghuiszorg terechtkomen, omzette in een kans om zwaardere extramurale zorg te gaan verlenen binnen zijn gemeentegrenzen. Hoe? Dat kunt u lezen in het coververhaal van dit magazine.

Goede ideeën stranden vaak op schijnbare onmogelijkheden. ‘Dat kan niet in dit stelsel, dat vergoedt de zorgverzekeraar nooit.’

Om veranderingen te realiseren, is creativiteit nodig. Wie had 5 jaar geleden gedacht dat er zorg in een Van der Valk hotel geleverd zou worden? Toch gebeurt het nu, zoals u kunt zien in de reportage in dit magazine. Maar meer nog dan creativiteit is doorzettingsvermogen van belang. En lef om te beginnen. Gewoon doen!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations