Advertisement

Skipr

, Volume 10, Issue 11, pp 3–3 | Cite as

‘Gewoon doen’

  • Simon Broersma
Voorwoord

Samenvatting

De wereld verandert en de zorg verandert mee’ is één van de grootste en meestgehoorde clichés die ik in de ruim vijf jaar dat ik als zorgjournalist actief ben te pas en te onpas hoor. Maar het is wel waar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations