Advertisement

Skipr

, Volume 6, Issue 1, pp 26–29 | Cite as

Miša Džoljić: ‘Bestuurder moet niet aftreden maar optreden’

  • Willem Wansink
Interview
  • 15 Downloads

Bestuurder Miša Džoljić van het AMC stapt over naar Nyenrode Business Universiteit. Zijn credo? “Een bestuurder moet elk potentieel conflict in een vroeg stadium ontscherpen. Dat is zijn taak.”

Ziekenhuis Conflicten Ingrijpen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations