Cultureel sensitieve communicatie

Samenvatting

Nu er steeds meer patiënten zijn met verschillende culturele achtergronden, is het voor hulpverleners essentieel hiermee rekening te houden. Referentiekaders zijn divers, wat een ander soort benadering vraagt; de cultuursensitieve benadering. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de communicatie. Je kunt rekening houden met andere culturele achtergronden door naar non-verbale aspecten van de communicatie te kijken, gesprekstechnieken aan te passen aan de ander, inhoud en betrekkingsniveau op elkaar af te stemmen en zelf open te staan voor andere culturen en gebruiken. Er bestaat geen kant-en-klare formule hoe met welke cultuur om te gaan. Door sensitiviteit te ontwikkelen op dit vlak kunnen klachten sneller besproken worden, wordt de drempel naar de zorg lager en wordt er meer wederzijds begrip gekweekt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Nadezda Broshuis.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Broshuis, N., Scholtens, V. Cultureel sensitieve communicatie. Bijzijn XL 10, 30–34 (2017). https://doi.org/10.1007/s12632-017-0090-z

Download citation